Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

23/TTr-STNMT
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Điện Biên quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020 tại địa bàn xã Nà Nhạn và Dự án hỗ trợ xây dựng xã Pom Lót, huyện Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
28/01/2019
28/01/2019
Số hiệu Trích yếu