Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

69/STNMT-VPĐKĐĐ
Thực hiện kiểm tra, rà soát kho lưu trữ của VP đăng ký đất đai thực hiện kiểm tra, rà soát kho lưu trữ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
25/01/2019
25/01/2019
Số hiệu Trích yếu