Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

58/STNMT-KHTC
V/v nộp báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018 để thảm định và tổng hợp gửi Sở Tài chính theo quy định
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
22/01/2019
22/01/2019
Số hiệu Trích yếu