Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

19/BC-STNMT
Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng DTTS miền núi giai đoạn 2012-2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Báo cáo
21/01/2019
21/01/2019
Số hiệu Trích yếu