Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

16/TTr-STNMT
Tờ trình thẩm định điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Tờ trình
17/01/2019
17/01/2019
Số hiệu Trích yếu