Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

11/QĐ-STNMT
Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Hạng mục xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Quyết định
16/01/2019
16/01/2019
Số hiệu Trích yếu