Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

49/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản chỉ đạo của BTV Tỉnh uỷ và Kế hoạch của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh theo Kết luận số 15-KL/TU ngày 20/12/2018 của BTV Tỉnh uỷ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
18/01/2019
18/01/2019
Số hiệu Trích yếu