Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

17/BC-STNMT
Giải trình việc quản lý, sử dụng đất trước và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 tại tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
18/01/2019
18/01/2019
Số hiệu Trích yếu