Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

15/BC-STNMT
Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 47/TB-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh về xử lý các tồn tại trong việc quản lý, triển khai dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe tĩnh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
18/01/2019
18/01/2019
Số hiệu Trích yếu