Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

12/BC-STNMT
Báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án đầu tư tên dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Báo cáo
17/01/2019
17/01/2019
Số hiệu Trích yếu