Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

42/STNMT-KHTC
Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu ( hạng mục xây dựng CSDL địa chính huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
16/01/2019
16/01/2019
Số hiệu Trích yếu