Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

33/CV-STNMT
V/v tổng hợp báo cáo tình hình xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đề xuất KH trieenrk hai giai đoạn 2019-2020
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
14/01/2019
14/01/2019
Số hiệu Trích yếu