Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

12/TTr-STNMT
Tờ trình Thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để thực hiện nhiệm vụ " Điều tra hiện trạng, nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún, trượt lở khu vực trung tâm xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên"
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Tờ trình
15/01/2019
15/01/2019
Số hiệu Trích yếu