Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

11/TTr-STNMT
Tờ trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Điện Biên năm 2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Tờ trình
15/01/2019
15/01/2019
Số hiệu Trích yếu