Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

10/QĐ-STNMT
Về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu: Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm Hạng mục xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Quyết định
14/01/2019
14/01/2019
Số hiệu Trích yếu