Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

26/STNMT-QLĐĐ
V/v phối hợp kiểm tra khu đất theo đề nghị của Ban quản lý dự án các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 625/TTr-BQLDA ngày 5/11/2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
14/01/2019
14/01/2019
Số hiệu Trích yếu