Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

25/GM-STNMT
Họp Hội đồng thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Thông báo
14/01/2019
14/01/2019
Số hiệu Trích yếu