Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

24/STNMT-QLĐĐ
V/v hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện việc XD, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật- dự toán đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Công văn
14/01/2019
14/01/2019
Số hiệu Trích yếu