Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

20/STNMT-QLĐĐ
V/v thẩm định PA bồi thường, hỗ trợ, TĐC dự án đầu tư XD cơ sở hạ tầng để đấu giá QSD đất ở, P Him Him Lam, TPĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
11/01/2019
11/01/2019
Số hiệu Trích yếu