Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

08/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền trả tiền thuê đất hàng năm thửa đất của Công ty cổ phần dược vật tư y tế tỉnh Điện Biên tại địa bàn phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
11/01/2019
11/01/2019
Số hiệu Trích yếu