Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

06/BC-STNMT
Về tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp trước và sau cổ phần hoá giai đoạn 2011-2017 và năm trước và sau có liên quan trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
10/01/2019
10/01/2019
Số hiệu Trích yếu