Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

06/TTr-STNMT
Đề nghị ban hành một số nội dung hỗ trợ khác khi nhà nước thu hồi đất để triển khai thực hiện dự án Khu đô thị mới Nam Thanh Trường TPĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
07/01/2019
07/01/2019
Số hiệu Trích yếu