Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

04/TTr-STNMT
Về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán trung tâm phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Tờ trình
05/01/2019
05/01/2019
Số hiệu Trích yếu