Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

14/STNMT-MT
Báo cáo tình hình thực hiện nghị định 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
05/01/2019
05/01/2019
Số hiệu Trích yếu