Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

03/TTr-STNMT
Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư XD cơ sở hạ tầng để đấu giá QSDĐ ở, P Him Lam TPĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Tờ trình
04/01/2019
04/01/2019
Số hiệu Trích yếu