Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

06/GM-STNMT
GM: Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và PA cải tạo, phục hồi đồng của dự án, khai thác khoáng sản đá vôi làm vật liệu XDTT tại điểm mỏ Tây Tràng VII, xã Na Ư huyện ĐB tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
03/01/2019
03/01/2019
Số hiệu Trích yếu