Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

05/GM-STNMT
GM: Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đường dây 11kv thủy điện Long Tạo, thủy điện Nậm Mức tác xã Pú Xi huyện Tuần Giáo các Nậm Nèn, Huổi Mí Huyện Mường Chà tỉnh tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
03/01/2019
03/01/2019
Số hiệu Trích yếu