Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1095/STNMT-QLĐĐ
V/v góp ý đề án "điều tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đối với quỹ đất nông nghiệp dành cho công ích và quỹ đất chưa sử dụng của UBND cấp xã trên phạm vi cả nước"
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Công văn
28/12/2018
28/12/2018
Số hiệu Trích yếu