Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1091/STNMT-KHTC
V/v Cử đại diện tiếp nhận, bàn giao, quản lý, sử dụng công trình, cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lắp rác thải Noong Bua TPĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
28/12/2018
28/12/2018
Số hiệu Trích yếu