Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

349/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Nâng cấp đường vào khu di tích sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
28/12/2018
28/12/2018
Số hiệu Trích yếu