Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1070/GM-STNMT
Thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh xử lý đề nghị của UBND thành phố Điện Biên Phủ tại Tờ trình số 1404/UBND-TN ngày 3/12/2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
24/12/2018
24/12/2018
Số hiệu Trích yếu