Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1068/STNMT-KHTC
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo tờ trình về việc ban hành quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
24/12/2018
24/12/2018
Số hiệu Trích yếu