Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

339/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Xây dựng thao trường huấn luyện của lực lượng vũ trang thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
24/12/2018
24/12/2018
Số hiệu Trích yếu