Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

223/QĐ-STNMT
V/v ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Sở TNMT
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Quyết định
19/12/2018
19/12/2018
Số hiệu Trích yếu