Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

303/BC-STNMT
Việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai có hiệu lực đến hết năm 2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
17/12/2018
17/12/2018
Số hiệu Trích yếu