Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1045/STNMT-KHTC
V/v tham gia ý kiến dự thảo văn bản của UBND tỉnh về việc làm bảng thông tin tại các thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
14/12/2018
14/12/2018
Số hiệu Trích yếu