Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1041/STNMT-KHTC
Về việc đề xuất nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài để xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
13/12/2018
13/12/2018
Số hiệu Trích yếu