Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1040/STNMT-KHTC
V/v báo cáo dự toán kinh phí thực hiện việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
13/12/2018
13/12/2018
Số hiệu Trích yếu