Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1034/STNMT-QLĐĐ
V/v thay đổi thời gian họp Hội đồng thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 2019 cấp huyện
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
11/12/2018
11/12/2018
Số hiệu Trích yếu