Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1031/STNMT-KS
V/v lấy kiến tham gia chủ trương khảo sát thực đị, lấy mẫu trên đất để lựa chọn diện tích lập mẫu đề án thăm dò khoáng sản cát làm VLXDTT tại khu vực bãi màu Nậm Thanh và khu vực Đội 19 xã Noong Luống huyện ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
10/12/2018
10/12/2018
Số hiệu Trích yếu