Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1030/STNMT-ĐĐBĐ&VT
V/v thực hiện chế độ báo cáo trong lĩnh vực hoạt động đo đạc và bản đồ trên lĩnh vực tỉnh ĐB năm 2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Công văn
10/12/2018
10/12/2018
Số hiệu Trích yếu