Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1027/STNMT-KHTC
V/v báo cáo tình hình tồn đọng các dự án hoàn thành từ năm 2014 trở về trước sử dụng vốn nhà nước nhưng đến nay chưa quyết toán
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Báo cáo
07/12/2018
07/12/2018
Số hiệu Trích yếu