Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1015/STNMT-QLĐĐ
V/v trả lời đơn đề nghị ông Cà Văn Đoàn bản Phiêng Bua, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
07/12/2018
07/12/2018
Số hiệu Trích yếu