Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1010/STNMT-QLĐĐ
Về việc rà soát những bất cập tại bảng giá đất năm 2014 (quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
06/12/2018
06/12/2018
Số hiệu Trích yếu