Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1005/CV-STNMT
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Công văn
06/12/2018
06/12/2018
Số hiệu Trích yếu