Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

293/BC-STNMT
Báo cáo về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng: Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ ( Báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm) từ ngày 01/7/2018 đến ngày 06/12/2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Báo cáo
06/12/2018
06/12/2018
Số hiệu Trích yếu