Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1004/STNMT-TTr
V/v thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
05/12/2018
05/12/2018
Số hiệu Trích yếu