Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1001/STNMT-QLĐĐ
V/v gửi hồ sơ đề nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
05/12/2018
05/12/2018
Số hiệu Trích yếu