Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

217/QĐ-STNMT
Quyết định Về việc giao bổ sung dự toán chi cải cách tiền lương năm 2017 đồng thời thu hồi kinh phí đã tạm ứng năm 2016 của Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Quyết định
03/12/2018
03/12/2018
Số hiệu Trích yếu