Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

986/STNMT-QLĐĐ
Về việc tổng hợp báo cáo thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến hết năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
03/12/2018
03/12/2018
Số hiệu Trích yếu